Veřejný závazek

Veřejný závazek Klubu 3NYTY

1.1.1 Poslání Klubu 3NYTY

 • Posláním Klubu 3NYTY je poskytnout mladým lidem z Havířova útočiště a zázemí pro využití volného času bez alkoholu či omamných látek a nabízet podporu a pomoc nejen v nouzi.

1.1.2 Cíle Klubu 3NYTY

 • Cílem je poskytnout takové podmínky a takovou podporu, aby uživatelé mohli rozvíjet své dovednosti, realizovat se ve společensky přijatelných aktivitách a stát se samostatnými a nezávislými na sociálních službách.

  Konkrétní cíle na rok 2014:

Pro měsíc leden – únor:

1) Oslovení cílové skupiny,

2) Propagace Klubu 3NYTY.

Cesty k naplnění cílů:
– aktualizace webových stránek o.s. ZIP do konce měsíce únor,
– oslovování nové cílové skupiny prostřednictvím STREETWORK 3NYTY, terénní formy služby NZDM,
alespoň 1 týdně ,
– prezentace Klubu 3NYTY v rámci projektu ZDRAVÁ MLÁDEŽ, 3x týdně.

3) Vícedenní akce pro uživatele:
– nocování v NZDM Klub 3NYTY, nejméně 2x ročně,
– víkendová akce, nejméně 1x ročně.

4) Umožnit pracovníkům průběžné odborné vzdělávání v rozsahu větším, než stanovuje Zákon o sociálních službách.

1.1.3 Principy služby v Klubu 3NYTY

 • Hodnoty, kterými se sociální služba v Klubu 3NYTY řídí.
 • Tyto hodnoty označujeme jako principy, kterými se pracovníci mají řídit při práci s uživateli sociálních služeb.

1. princip nízkoprahovosti (anonymita, bezplatnost, dobrovolnost, dostupnost cílové skupině),
2. princip poskytování služby v souladu s etickými a křesťanskými hodnotami,
3. princip bezpečnosti a odbornosti (princip bezpečného a odborného působení),
4. respekt (pracovníci vedou uživatele k tomu, aby rozuměli důsledkům své volby a jejich rozhodnutí respektují s tím, že mohou komentovat podanou zpětnou vazbou),
5. osobní přístup (způsob poskytování služby je založen na jedinečných potřebách každého uživatele),
6. podpora uživatelů k vlastní aktivitě (pracovníci podporují uživatele tak, aby byli schopni samostatně
a vlastními silami ovlivnit svou sociální situaci).

1.1.4 Cílová skupina Klubu 3NYTY

 • Cílovou skupinu tvoří mladí lidé ve věku od 12 do 26 let včetně z Havířova a okolí.

O udělení výjimky uživateli, který nedosahuje věkové hranice, rozhoduje tým.
Důvody pro udělení výjimky:
– uživatel má sociální zakázku,
– uživatel je součástí skupiny navštěvující klub.

Podle dalších kritérií jsou to děti a mládež, které:

 • se pohybují především v přilehlých havířovských městských částech Město, Podlesí a Bludovice.
 • nechtějí pobývat doma z důvodu nepříznivé rodinné situace nebo nedostatku zájmu a ocenění ze strany rodičů.
 • mají problémy se sociálním statutem a rolemi své rodiny, cítí se být ohrožení vzorci chování svých blízkých.
 • pochází ze sociálně slabé rodiny a nemají finanční prostředky pro navštěvování komerčních zařízení.
 • se cítí být ve škole neúspěšní, nejsou oceňováni ze strany autorit nebo spolužáků.
 • dávají přednost pasivnímu trávení volného času.
 • nemohou nebo se nechtějí zapojit do standartních volnočasových aktivit.
 • se ocitají v obtížné (krizové) životní situaci, kterou neumí sami zvládnout.
 • jsou ohroženi sociálním vyloučením pro své jednání, jako je užívání návykových látek, projevy násilí a šikana, krádeže, vandalismus, příslušnost k extrémistickým skupinám.
 • mají svůj vyhraněný životní styl.

Klub 3NYTY neposkytuje službu zájemcům s těžkým smyslovým postižením, s mentálním postižením a s poruchami autistického spektra (tj. zájemcům, kterým běžný způsob komunikace není dostačující), ani zájemcům s těžkým tělesným postižením (tj. zájemcům, kteří ke svému pohybu potřebují speciálně upravené prostory), neboť prozatím není z prostorových ani personálních důvodů schopen těmto uživatelům se specifickými potřebami poskytnout kvalitní službu.

1.1.5 Základní činnosti Klubu 3NYTY
(srovnání činností s Vyhláškou č. 505/2006 Sb.)

Poskytnutí prostoru v Klubu 3NYTY

 • Volný vstup a pobyt v zařízení uživatele bez čerpání dalších služeb. Uživateli je poskytováno základní zázemí, tj. místo k sezení a odpočinku, teplo, světlo, sociální zařízení či využití venkovních prostor.

Provázení volnočasovou aktivitou

 • Aktivní a smysluplné využívání volného času uživatelem, aktivizace jeho tvůrčího potenciálu a podnícení k jeho seberealizaci. Uživatelé mají k dispozici základní vybavení klubu – PC s internetem, stolní hry, stolní fotbal, výtvarné a jiné pomůcky, vybavení hudební zkušebny a bouldrovny.

Doučování

 • Doučování školní či mimoškolní látky. Základní formou je doučování individuální. Doučování může být dlouhodobé (např. pravidelná pomoc s přípravou na reparát) nebo krátkodobé (asistence s domácí úlohou). Rozvoj kognitivních a motorických dovedností, hygienických a společenských návyků aj. (např. hygiena, schopnost hospodařit s penězi apod.).

Pomoc a podpora v těžké životní situaci

 • Situace spojené s výrazným negativním emočním prožíváním (strach, úzkost, vztek apod.). Pracovník poskytuje pomoc v traumatizujících událostech, které uživatel nezvládá řešit obvyklým způsobem (úmrtí, rozvod rodičů, znásilnění, životní neúspěch, rozchod s partnerem atd.). Pracovník empaticky vede rozhovor, jehož cílem je uvést uživatele do klidu a naladit se na jeho „vlnu“ a dle závažnosti problému přeposlat uživatele k odborníkovi.

Sociální poradenství (základní poradenství)

 • Podpora a povzbuzení uživatele k řešení nepříznivé sociální situace, případně zajištění návazné pomoci. Odehrává se formou osobního rozhovoru s uživatelem.

Kontaktní práce

 • Jedná se o specifický druh kontaktu s uživatelem – rozhovor, který má za cíl vytvořit dostatečnou vzájemnou důvěru a podmínky potřebné pro rozvíjení kontaktu a poskytování dalších služeb.

Informační servis

 • Podávání informací, případně vedení k samostatnému vyhledání informací, dle zakázky uživatele. Např. uživatel potřebuje práci, a tak mu pracovník předá telefonní čísla na organizace, kde by mohl, dle jeho kvalifikace, pracovat aj.

Doprovázení

 • Intervence, kdy dochází k fyzickému doprovázení uživatele do vybrané instituce, např. doprovod do různých institucí dle závažnosti a druhu problému (doprovod na pohotovost k případnému ošetření, k psychologovi, do občanské poradny, doprovod na policii atd.).

Jednání s institucí ve prospěch klienta

 • Jde o oboustrannou interakci s institucí, tedy telefonát, e-mail, dopis, osobní setkání, vždy se souhlasem uživatele, např. domluva společného setkání s třídním učitelem z důvodu šikany uživatele ve škole, domluva společného setkání s mistrem z práce uživatele z důvodu dlouhodobého nepříznivého zdravotního stavu atd.

Situační intervence

 • Vytváření bezpečného prostředí v zařízení, vedení uživatelů k respektování a dodržování stanovených pravidel zařízení. Řešení aktuální problémové situace v prostorách či při akci v zařízení. Jedná se často o intervence související s porušením pravidel.

Podpora v seberealizaci

 • Pracovníci podporují např. zvýšení organizačních schopností a dovedností uživatelů a jejich seberealizaci. Dochází zde ke spolupráci mezi uživateli a pracovníky.

Individuální plánování (případová práce)

 • Individuální setkání s uživatelem, s jasnou strukturou, výstupem a revizí jednotlivých setkání. Individuální plánování se realizuje případovou prací s uživatelem, která zahrnuje sociální poradenství, informační servis, podporu v seberealizaci aj.

Práce se skupinou

 • Cílená plánovaná aktivita zakončená vyhodnocením. Např. programy specifické prevence, vedení hudební zkušebny a tématické diskusní skupiny, zaměřené na rozvoj psychosociálních dovedností.

Účast na akci

 • Účast na akci s programem zaměřeným na psychosociální vývoj účastníků. Připravují je sami pracovníci klubu, případně zapojují do realizace uživatele.

Přeposlání

 • V případě, že přijde uživatel či zájemce, který žádá o službu, jež neposkytujeme, informujeme jej o možnostech využití dané služby v okolí.

Práce s blízkými osobami

 • Poradenství, informační servis poskytované blízkým osobám klienta (rodiče, kamarádi, přátelé), realizované pouze se souhlasem uživatele služby.